Gå till innehåll

Bygglov

Bygglovsavdelningen är den för ängbyborna mest intressanta avdelningen. Den ansvarar för bygglov och bygganmälan. För att få bygga något behövs i allmänhet bygglov och bygganmälan ska göras när arbetet sätts igång. De två bygglovsektionerna, Nord och Syd, handlägger bygglovärenden och de två bygganmälanssektionerna, likaså Nord och Syd, ansvarar för byggsamråd och kontroll att bygglovet följs men också rörande bl a ventilation och hissar.

När en bygglovansökan har inkommit till stadsbyggnadskontoret prövas om åtgärden överensstämmer med gällande detaljplanesbestämmelser och att hänsyn tas till bl a kulturvärden, stadsbild och grannar. Information om detaljplanens bestämmelser kan du få på finns på stadsbyggnadskontorets expedition.
Avviker projektet från gällande detaljplan gör stadsbyggnadskontoret en prövning om avvikelsen kan godtas. Kontoret gör en bedömning av lämpligheten i varje enskilt fall, därefter ska berörda grannar höras. Yttrande hämtas in av stadsbyggnadskontoret.

Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas (3 kap. 12§ Plan- och bygglagen). Tänk på husets miljö och historia så att områdets karaktär inte förvanskas. T ex kan grannar känna till huset från förr, Bromma Hembygdsförening har arkiv att leta i.

Varsamhet är ett grundkrav

I plan- och bygglagen, PBL, finns ett krav att alla ändringar av en byggnad ska utföras varsamt. Kravet på varsamhet gäller all slags bebyggelse och syftar till att behålla egenarten och värdena i den befintliga miljön liksom inre kvaliteter i lägenhetsutformning och inredningar.

Senast uppdaterad 26 mars 2013
__________________

Antal lästa gånger: 500