Gå till innehåll

Klassificering

Kulturmiljöenheten inom Stadsmuseet ansvarar för att peka ut och definiera kulturhistoriska värden i Stockholms stads bebyggelse. Klassificeringen används i det dagliga arbetet inom kommunens förvaltningar bland annat i samband med detaljplanering och bygglovprövning.

Beroende på byggnadernas kulturhistoriska värde gäller särskilda hänsynsregler för underhåll och förändringar enligt plan- och bygglagen. Föreslagna förändringar som kan påverka det kulturhistoriska värdet i blå- och grönmarkerade hus granskas av stadsmuseet före bygglovgivning. Skyddsbestämmelser införs successivt för hus i dessa två kategorier i samband med detaljplaneläggning. Klassificeringen har också stor betydelse för vilka byggnader som kan komma ifråga för bidrag för antikvariska överkostnader. Byggnaderna har klassificerats i fyra kategorier med hänsyn till deras kulturhistoriska värde, på kartan markerade med olika färger. Fastigheterna har givits den färg som motsvarar den mest värdefulla byggnaden eller byggnadsdelen inom fastigheten. Även broar och vissa anläggningar har klassificerats.

Blå - Fastighet med bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen. Statliga byggnadsminnen. Kyrkobyggnader tillhörande svenska kyrkan.

Grön - Fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Gul - Fastighet med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och /eller av visst kulturhistoriskt värde.

Grå - Fastighet med bebyggelse som inte går att hänföra till någon av ovanstående kategorier.

Streckad - Fastighet med bebyggelse uppförd 1960 eller senare och som ännu ej klassificerats eller obebyggd fastighet.

100812StadsmuseumNÄTk

Förutom den klassificerade bebyggelsen visar kartan områden av riksintresse för kulturminnesvården, kulturhistoriskt särskilt värdefulla områden samt nationalstadsparkens gränsdragningar inom området.

Ytterstaden är till vissa delar klassificerad. Mer om hur klassificeringen går till går att läsa i Blått, grönt, gult och grått. Kulturhistorisk klassificering av Stockholms bebyggelse av Marianne Råberg, ett särtryck ur Stadsvandringar 14, Stadsmuseets årsskrift.
Senast uppdaterad 26 mars 2013
__________________

Antal lästa gånger: 245