Gå till innehåll

Stockholms stad

Översiktsplan 99, (sammandrag av relevanta delar)

Översiktsplan 1999 (ÖP 99) antogs av kommunfullmäktige den 4 oktober 1999.

Översiktsplanen ger vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområdet och om hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras. Den ger utgångspunkter för detaljplanering och bygglovsprövning och för beslut som rör markanvändning och byggande enligt annan lagstiftning såsom väglag, ellag, miljöbalk m fl.

Inledning
Översiktsplanens stadsbyggnadsstrategi innebär att stadens karaktärsdrag, det stockholmska, tas till vara och utvecklas för framtiden. En väsentlig aspekt på Stockholms karaktär är stadens och de många områdenas kulturhistoriska värde. Följande avsnitt redovisar de kulturhistoriskt värdefulla miljöer som pekats ut av Riksantikvarieämbetet och av Stockholms stadsmuseum.

Riksintressen för kulturminnesvården
Riksantikvarieämbetet har pekat ut riksintressen för kulturminnesvården i Stockholm. Det är Stockholms innerstad med Djurgården, ett större område där vissa miljöer och drag i staden särskilt lyfts fram. Det är också ett antal områden i ytterstaden.

Olovslund i Bromma och Pungpinan i Skarpnäck byggdes ut 1927–28 och är Stockholms första småstugeområden. Områdena är genom sin välbevarade karaktär utmärkta exempel på Stockholms bostadspolitiska strävanden under 1920-talet.

Norra Ängby byggdes ut 1931–39 med 1200 småstugor. Det är ett mycket stort och enhetligt småstugeområde och exempel på stadens satsning på självbyggeri på 1930-talet.

Ålstensgatan. Tidiga funktionalistiska radhus från 1932–33 som bildar en väl sammanhållen gatumiljö.

Södra Ängby byggdes ut 1934 - 39 med drygt 500 villor och utgör det största sammanhängande villaområdet i funktionalistisk stil i Stockholm. Villorna håller hög arkitektonisk klass.

Stadsbyggnadskontorets betydelse ur ängbybornas synpunkt

Stadsbyggnadskontoret, finns i Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan 4. Kontoret ansvarar för översiktlig planering och detaljplanering, bygglov, stadsmätning samt bostadsanpassning.

Senast uppdaterad 26 mars 2013
__________________

Antal lästa gånger: 82