Gå till innehåll

Maj månad i Karsvik 2008

Den 28 maj avslutades grävningen för 2008 men universitetet hoppas på flera års fortsatta grävningar i Karsviks spännande fornminnesområde! Stockholms stadsmuseums fornminnesgrupp har röjt en platå strax ovanför Östergården och intill skogsvägen som går ner till gården. Det har framkommit en tydlig husgrundsterrass uppbyggd av sten och med framträdande begränsningar av sten. Terrassen är ca 8 x 5 m. Här följer Nils Ringstedts daganteckningar och bilder på vad som dolts i mer än tusen år. Det var Nils som inspirerade arkeologiska institutionen att ge sig i kast med utgrävningarna och stadsmuseet nappade också på idén.

Seminariegrävning i Karsvik 1 (7 maj)

Maj månad 2008

Studenter från Stockholms universitets arkeologiska institution gräver nu för glatta livet i Karsviks fornminnesområde. Schakt har tagits upp i platåhuset, i den stora stensättningen med grop väster om platån och vid de två resta stenarna där det visat sig vara en stensättning (grav) som markeras av de två stenarna. Fynd har redan börjat visa sig.
I platåhuset har i ytan påträffats yngre järnålderskeramik, bl. a. en mynningskant. Keramiken fanns i den ränna som löper nord/syd över västra delen. Intressanta fynd fanns också i graven vid de resta stenarna. (Det är endast ca en månad sedan som vi förstod att det är en grav genom en kantkedja som framträdde efter viss rensning.) I ytan påträffades en liten bit av bronsålderskeramik.

En gammal kruka

Marken kan ha rörts om när graven byggdes under järnåldern. Kan en bronsåldersboplats ha funnits på platsen? Området nära graven är påfallande horisontellt. I graven har påträffats brända ben i den östra delen, bl. a. vid den östliga resta stenen. Benen finns i spridda koncentrationer i graven. Vidare har lite keramik påträffats och en nit. I den stora stensättningen med grop har schakt dragits upp genom gropen. Fosfatprover har tagits. Bränd lera och lite slagg (okänd ålder) har påträffats.

Seminariegrävning i Karsvik 2 (13 maj)

Pilspets från järnåldern

Sensationellt fynd gjordes den 12 maj i den grav som finns vid de två resta stenarna. Docent Anders Carlsson kan numera visa upp en ca tio cm lång pilspets av järn från yngre järnålder som är påträffad i graven. I graven har hittats utom pilspetsen även femton nitar, kanske båtnitar, brända ben av människa och järnålderskeramik. Det är den andra pilspetsen som hittats under alla grävningar som företagits i Bromma sedan början av 1900-talet. Den tidigare pilspetsen har inventarienummer SHM 22911 och påträffades i Riksby.
I platåhuset har den 13 maj grävts fram en till ¾ bevarad kruka av yngre järnålderskeramik med bevarad botten. De mynningsbitar som tidigare påträffats förra veckan kommer från krukan. Detta kan alltså bevisa att husgrundsterrassen är från järnåldern.

Seminariegrävning i Karsvik 3 (14 maj)

Det visade sig vara en tand från en ko.

Idag framkom i vikingagraven ett par obrända hästtänder! En hålls i handen av en student – en annan är under utgrävning på bilden. Hästtänder förekommer ibland i vikingagravar. Det är intressant att de är obrända. Antagligen har vikingen bränts på bål på annan plats. Som bränsle har använts delar av båtbräder – därav de 15 båtnitarna. Det finns exempel på sådana gravar på t ex Lovö där de döda bränts med båtbräder – kanske en symbolisk handling. Efter likbränningen har resterna strötts i graven inklusive de föremål som var med på bålet. Hästtänderna har uppenbarligen lagts ned i efterhand. En symbolisk handling troligen enligt principen ”pars pro toto” alltså en del som representerar en helhet. Tänderna kanske får representera den dödes häst. Att få en häst med i graven fick endast de välbeställda, statusmänniskor. Det är inte uteslutet att den som begravdes hade någon funktion, kanske status – pilspets och hästtänder är ju tecken på det

Seminariegrävning i Karsvik 4 (16 maj)

Järnkniv

Den 15 maj på förmiddagen påträffades en rostig kniv, skör, i den stora röseliknande stensättningen väster om platåhuset. Det var på ca 40 cm grävningsdjup. Eftersom det är en järnkniv – och den är med största sannolikhet inte modern – kan stensättningen inte vara bronsålder utan då snarare en röseliknande stensättning från järnåldern. Lite kol fanns där också.

Seminariegrävning i Karsvik 5 (22 maj)

Det är nu helt klart att ett stolphål har påträffats i platåhusgrunden. Schakten täcker endast en liten del av den totala ytan. Den outgrävda delen döljer antagligen ytterligare stolphål. Grävning 2009 – om tillstånd beviljas – kan avslöja ytterligare stolphål. Nu syns efter rensning tydligt att husterrassen är uppbyggd av sten. I terrassen har förutom en del recenta föremål också påträffats mycket vikingatida keramik, en möjlig del av en sporre, en rest av en sölja och litet kol. Den stora stensättningen har visat sig ha en mycket djup grop fylld med sten. Bränd lera och lite slagg har påträffats liksom en rostig kniv, lite hästskosöm och fårtänder. Det är oklart om det rör sig om fynd från förhistorisk eller historisk tid. Docent Anders Carlsson har nu hypotesen att den stora stensättningen kan vara en kultplats, ett harg, något som förekom invid stora hallar under yngre järnålder. Stensättningen avgränsas av mycket tydliga kantkedjor och är uppenbarligen anlagd.

Seminariegrävning i Karsvik 6 (27 maj)

FINALDAGS: Nya spännande fynd har kommit fram i platåhuset. Igår påträffades en grön glaspärla – vikingatida – och idag den 27 maj, dagen före grävningens avslutande – kom ett vikingatida litet bryne fram nära stolphålet. Brynet ser ut att vara något som kunde användas för att vässa små järnföremål, t ex nålar eller liknande. Kanske det tillhört någon vikingatida kvinna!

Den 28 maj avslutades grävningen för året men universitetet hoppas på flera års fortsatta grävningar i Karsviks spännande fornminnesområde!

Rapporterat av Nils Ringstedt

__________________

Antal lästa gånger: 70