"Snabba Hus" byggs i omedelbar närhet till Norra Ängby.

Vi har redan i senaste numret av vår tidning rapporterat om projektet som berör ängen mot Råcksta där markarbeten fortgår. I augusti i år lämnade föreningen synpunkter på bygglovsansökan. Bygglovet blev ändå den 11 oktober 2018 godkänt av Stadsbyggnadskontoret (SBK) och är överklagat till Länsstyrelsen av Norra Ängby Trädgårdsstadsförening och även några boende som bor nära ängen. Föreningens argument har varit och är framför allt att den komplicerade konstruktionen av husen pekar på att man inte avser att riva dem efter 15 år som är den maximala tiden som byggnader med tidsbegränsat bygglov får stå. Vi ser tyvärr inga tecken på att Stockholms Stad har förmåga och planering för att bygga permanenta bostäder för uthyrning eller för en långsiktig lösning av bostadsbristen.

Vi ser också att eftersom bygglovet preciserar att de boende som avses kunna hyra i dessa hus är unga vuxna så kommer man därigenom att skapa ett kategori-boende vilket är mycket olyckligt.

Ett tredje argument vi lyft upp är att det saknas parkeringsplatser för de runt 250 hushållen som tillkommer i vårt närområde vilket kommer att innebära att närliggande villagator kommer att bli fyllda av parkerade bilar ägda av de boende i de nya husen. Redan idag är Norra Ängbys gator nära Råcksta belastade av bilar från de som flyttat in i Vattenfallsområdets nya bostäder.

För 2 veckor sedan (31 okt) publicerades en bygglovsansökan för Snabba Hus på ängen intill Circle-K-macken längs Bergslagsvägen. Det är en förnyad ansökan för ett projekt där ansökan till slut och efter ett kraftfullt agerande av närboende under 2015 kunde överklagas och därefter även underkännas av Mark- och Miljööverdomstolen. Föreningen har nu lämnat synpunkter på den aktuella och nya ansökan, och ett flertal av boende på de närliggande gatorna Hedebyvägen och Bergslagsvägen har lämnat eller kommer att lämna synpunkter. Förutom de argument som vi lämnat för bygget på Råcksta-ängen så tillkommer här trafik-frågan. Vi menar här att den tillkommande biltrafiken mellan de nya husen och Bällstavägen samt korsningen vid Islandstorget kommer att medföra risker för barn och ungdomar på väg till och från Södra Ängby skola. Därtill påverkas också trafikflödet också i korsningen. Detta har vi påtalat i vår inlaga till SBK.

Styrelsen