Ättebacken 10 - planer

Som redovisats i tidigare artiklar har Bromma Stadsdelsnämnd fattat beslut om exploatering av delar av Snorreängen med fastighetsbeteckning Ättebacken 10 och adress Beckombergavägen 76 i Norra Ängby.

Från Beckombergavägen Från Egilsparken Från Kyrsjölöten

Marken har sedan tidigare varit planerad för att bebyggas. Läs tjänsteutlåtandet som varit grund för beslutet. Nedan följer delar av bygglovsmaterialet.

Nybyggnadskarta över Ättebacken 10
Situationsplan
Volym- och materialstudie
Vyer från gata och gård
Fasadvyer
Beslut om bygglov
Sakkunnighetsintyg

För den aktuella fastigheten, Ättebacken 10, finns en detaljplan från 1990, där det anges att fastigheten skall bebyggas med "en barnstuga med två avdelningar", vilket nu alltså sker i och med att bygglov beviljats. Att det redan finns en detaljplan är förklaringen till att  inget samrådsförfarande behövt äga rum i denna fas.
En handläggare på Stadsbyggnadskontoret, som styrelsen rådgjort med, bedömde att det nu finns ytterst små möjligheter att kunna påverka bygglovet i sig och även byggnadens utformning.

Förskolan planeras ta emot 80 barn och ha 15-20 anställda. Beträffande den ökade trafik som lämning och hämtning genererar anger Sisabs (Skolfastigheter i Stockholm AB) handläggare att, utöver att det befintliga övergångsstället flyttas, kommer inga särskilda åtgärder för trafiken att vidtas. Möjligen anläggs en parkeringsficka med tillstånd att parkera i 10 minuter. Man bedömer att de flesta kommer att gå till förskolan för lämning/hämtning
Inte heller kommer P-platser för de anställda att anordnas. Man bedömer att de anställda kommer att åka kommunalt med t-bana till Åkeshov eller Ängbyplan. De som använder bil är hänvisade till parkering på kringliggande gator.
Styrelsen finner denna planering för trafiken förvånande och oacceptabel och arbetar vidare med kontakter bl. a. med Trafikkontorets Norra Ängby-ansvarige.