Gå till innehåll

Kulturmiljöenheten inom Stadsmuseet ansvarar för att peka ut och definiera kulturhistoriska värden i Stockholms stads bebyggelse. Klassificeringen används i det dagliga arbetet inom kommunens förvaltningar bland annat i samband med detaljplanering och bygglovprövning.

Beroende på byggnadernas kulturhistoriska värde gäller särskilda hänsynsregler för underhåll och förändringar enligt plan- och bygglagen. Föreslagna förändringar som kan påverka det kulturhistoriska värdet i blå- och grönmarkerade hus granskas av stadsmuseet före bygglovgivning. Skyddsbestämmelser införs successivt för hus i dessa två kategorier i samband med detaljplaneläggning. Klassificeringen har också stor betydelse för vilka byggnader som kan komma ifråga för bidrag för antikvariska överkostnader. Byggnaderna har klassificerats i fyra kategorier med hänsyn till deras kulturhistoriska värde, på kartan markerade med olika färger. Fastigheterna har givits den färg som motsvarar den mest värdefulla byggnaden eller byggnadsdelen inom fastigheten. Även broar och vissa anläggningar har klassificerats. ...fortsätt läsa "Klassificering"