Området

Rökstensvägen.

Där tågen går i tid.

Glöm snökaos och förseningar. När Håkan Nordenadler står vid spakarna rullar tågen enligt tidtabell. Under 20 års tid har han byggt en egen järnväg nere i källaren i villan i Norra Ängby. Snart försvinner en profil från Norra Ängby då Håkan Nordenadler flyttar och packar ner järnvägen.

Posted in Området | Tagged , | Leave a comment

Stockholms stad

Översiktsplan 99, (sammandrag av relevanta delar) Översiktsplan 1999 (ÖP 99) antogs av kommunfullmäktige den 4 oktober 1999. Översiktsplanen ger vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområdet och om hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras. Den ger utgångspunkter för detaljplanering och bygglovsprövning och för beslut som rör markanvändning och byggande enligt annan… Fortsätt läsa Stockholms stad

Posted in Området, Riksintresse, Trädgårdsstaden | Tagged , , , , , | Leave a comment

Alléer

Området har idag ett antal alléer med Hedebyvägen, Beckombergavägen och Stora Ängby Allé som exempel. De har tillkommit redan vid planläggningen av området och arkitekten utgick från en skelettplan. I skelettplanen angavs att i vissa fall skulle träd planteras på stadens mark och in andra fall i tomtgränsen och då skulle småstugeägaren inköpa växten. Skelettplanen… Fortsätt läsa Alléer

Posted in Området | Tagged , , , | Leave a comment

Gatumiljö

Gaturummet har avsiktligt givits en enhetlig framtoning. Den har åstadkommits genom att fastighetsägarna har uppmanats att plantera häckar mot gata, träd enligt en framtagen stomplan och att husen har lagts i gatulinjen eller nära gatulinjen. Hildebrandsvägen är ett exempel på där man har lagt husen i direkt linje med gatan. Man följer här idealet med… Fortsätt läsa Gatumiljö

Posted in Området | Tagged , | Leave a comment

Stadsplan

Vägnätet i Norra Ängby har haft småstaden som utgångspunkt. Vägarna är relativt smala och de har ofta en avsiktlig kurvform för att ge en småskalig bild. Beckombergavägen och Bolmsövägen är exempel på hur man har lagt gatan i en kurva utan att naturförhållandena anger att sträckningen behöver ligga så.

Posted in Området | Tagged , , , , , | Leave a comment