Gå till innehåll

Riksintresse

Mark- och vattenområden som har nationell betydelse för bevarande eller utveckling kan enligt miljöbalken betecknas som områden av riksintresse. Det kan gälla såväl kulturmiljövård som naturvård, friluftsliv, rennäring, yrkesfiske, industri, energiproduktion, kommunikationer eller vattenförsörjning.

Syftet är att dessa nationella intressen ska hävdas i den kommunala fysiska planeringen och i andra beslut om markanvändning. Områdena ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada de värden som är av riksintresse.

Olika centrala verk har ansvaret att peka ut vilka områden som är av riksintresse. Kommunerna ska sedan i sina översiktsplaner ange hur riksintressena ska tillgodoses. Riksantikvarieämbetet pekar ut områden som är viktiga ur kulturmiljösynpunkt.

I Stockholm arbetar både Stockholms Läns Museum och Stadsmuseet med vår kulturmiljö.

Regeringen vill ändra på Sveriges Riksintressen!

Regeringen ger Boverket och flera myndigheter i uppdrag att se över Sveriges Riksintressen. Målet är att de ska minska både i antal och area för att underlätta bostadsbyggande. Se bilaga:

Posted in Riksintresse | Tagged , | Leave a comment

Bygglov

Bygglovsavdelningen är den för ängbyborna mest intressanta avdelningen. Den ansvarar för bygglov och bygganmälan. För att få bygga något behövs i allmänhet bygglov och bygganmälan ska göras när arbetet sätts ...fortsätt läsa "Bygglov"

Posted in Bygga om, Riksintresse | Tagged , | Leave a comment

Riksintresseutnämningen

I Sverige finns c:a 1700 riksintressen för kulturmiljövården, med syfte att spegla vår kulturs framväxt och variationsrikedom. Som framgår av sammanfattningen ovan samverkar flera myndigheter vid urval, bedömning och beslut ...fortsätt läsa "Riksintresseutnämningen"

Posted in Riksintresse | Tagged , , | Leave a comment

Miljöbalken

Miljöbalken skall tillämpas så att 1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan. 2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, Områden ...fortsätt läsa "Miljöbalken"

Posted in Riksintresse | Tagged | Leave a comment

Plan och bygglag

Plan- och bygglag (1987:10) Plan- och bygglagen är av central betydelse  för den nationella tillämpningen av Miljöbalkens riktlinjer och föreskrifter. I plan- och bygglagen återfinns de bestämmelser, som reglerar en ...fortsätt läsa "Plan och bygglag"

Posted in Riksintresse | Tagged , , | Leave a comment

Stockholms stad

Översiktsplan 99, (sammandrag av relevanta delar) Översiktsplan 1999 (ÖP 99) antogs av kommunfullmäktige den 4 oktober 1999. Översiktsplanen ger vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområdet och om ...fortsätt läsa "Stockholms stad"

Posted in Området, Riksintresse, Trädgårdsstaden | Tagged , , , , , | Leave a comment

Klassificering

Kulturmiljöenheten inom Stadsmuseet ansvarar för att peka ut och definiera kulturhistoriska värden i Stockholms stads bebyggelse. Klassificeringen används i det dagliga arbetet inom kommunens förvaltningar bland annat i samband med ...fortsätt läsa "Klassificering"

Posted in Riksintresse | Tagged , , | Leave a comment