Gå till innehåll

Snabba hus vid Bergslagsvägen

Så här är det tänkt att byggtrafiken ska lösas på Bergslagsvägen. Detta är en så kallade APD-planen (ArbetsPlatsDisposition) som visar hur entreprenören har tänkt lösa in- och utfart samt upplag, parkering och etablering inom arbetsområdet. Lägg också märke till att 8 träd ska tas bort längs Bergslagsvägen för att möjliggöra den tillfälliga infarten.
Denna måste dock godkännas av Polisen och Trafikkontoret.Vad gäller sättningsskador pga byggarbetet så kommer Svenska Bostäder att utföra besiktning av de fastigheter som ligger inom riskområdet. Entreprenören kommer att kontakta berörda i god tid innan byggstart.

APD-PLAN-BERGSLAGSVÄGEN

Uppdaterat 20190908: Ett överklagande har vi nu skickat in, då vi fick nej på förra brevet

SnabbaTankenÖkl_Inl190906

Uppdaterat 2019-11-21: Svea Hovrätt meddelar att Mark- o ch Miljööverdomstolen har givit prövningstillstånd för vår överklagan om kv Tanken och Snabba Hus där.

Svea-HR-P-9496-19-Slutligt-beslut-ej-särskilt-uppsatt-2019-11-21