Gå till innehåll

Kontrollera din husgrund

Kontrollera och dokumentera din husgrund, innan markarbeten påbörjas !

Det pågår olika typer av markarbeten och tung trafik i Norra Ängby, något som kan orsaka sättningar och skador på hus. I Norra Ängby Tidning nr 4 2020 berättade vi om Anders och Kerstins tråkiga erfarenheter, med en husgrund som skadades, visar att det finns anledning för fler Ängbybor att ha lite mer koll på läget.

Skador på ditt hus som orsakats av markarbeten täcks inte av din hemförsäkring. Däremot har du ett rättsskydd som ingår i hemförsäkringen och det är gentemot entreprenören, det vill säga byggherren eller den som har huvudansvaret för markarbetet, som du får rikta dina ersättningsanspråk. 

Entreprenören gör riskanalyser

I bästa fall fungerar det så här: Entreprenören som ska utföra ett markarbete, gör ofta en riskanalys. Finns det risk att byggnader kan skadas, gör man en förbesiktning av de husen, innan arbetet påbörjas. I vissa fall sätter man upp vibrationsmätare i husen. Det är nämligen viktigt för entreprenören att hålla sig inom de riktvärden för vibrationer som Svensk Standard SS025211 anger.

När arbetet är avslutat görs en ny besiktning. Har det uppkommit skador, som tydligt orsakats av markarbetet, är det entreprenören som ska ersätta skadorna. Enskildas rätt till skadestånd regleras i Miljöbalken kapitel 32 och 33.

Gör egen förbesiktning!

Lagstiftningens krav gör att många entreprenörer gör riskanalyser för markarbetet för att undvika framtida skadestånd. I Norra Ängby står många hus på lermark. En del hus har redan sprickor som kan förvärras av markarbeten. Det kan i efterhand vara svårt att bevisa att det är markarbetet som orsakat skadorna. Underlaget som ska styrka skadan är dessutom entreprenörens förbesiktning. För att säkra upp dig själv som husägare inför markarbeten, gör en egen datummärkt besiktning av grunden och huset. 

Sprickor i grund.

Filma, fotografera och dokumentera, hur huset ser ut innan arbetet påbörjas och efter att arbetet slutförts. Finns det sprickor, mät deras storlek i mm. Fotografera badrum. Ett kaklat badrum är ofta det som först reagerar på sättningar i marken. Man kan också ta in en konsult som gör dokumentation. 

Vid en eventuell tvist med entreprenören är det husägaren, som ska visa att det finns ett samband mellan husets skador och de markarbeten som utförts. Då är det bra att ha egna dokument som styrker detta. 

Elisabet Engdahl Linder