Gå till innehåll

Bygglov för solpaneler

Vår nätleverantör Ellevio har f n en egenelkampanj riktat till villaägare i Stockholms län med en paketlösning inkluderande solcellspaneler på t ex husens tak. Eftersom gällande detaljplan för vårt område föreskriver rött taktegel har vi tillfrågat stadsbyggnadskontoret om deras inställning i frågan. Vi har fått följande svar:

Nedanstående information om solfångare finns på stadens hemsida. Staden har generellt en positiv inställning till energieffektiviseringsåtgärder, och det finns inget förbud mot solfångare ens i områden av riksintresse som Norra Ängby. Som framgår av texten nedan ska dock solfångarna placeras med omsorg, i liv med taket och helst inte i framträdande lägen.

En solfångare/solceller/solpanel tar emot solstrålar och omvandlar dessa till värme eller elektricitet. Solfångare på tak eller vägg påverkar avsevärt byggnaders yttre utseende. Därför behöver de bygglov inom detaljplanelagt område. (Se vidare under fasadändring). Solfångare på marken eller på bygglovsfri byggnad, till exempel friggebod, behöver inget bygglov.
Inom områden med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, speciellt inom områden av riksintresse för kulturminnesvården, bör solfångare i första hand försänkas i taket och vara väl indragen från alla dess kanter. Undvik placeringar som är viktiga för områdets karaktär, exempelvis i läge mot torg, huvudstråk eller gata. Enskilda hus av byggnadsminnesklass är olämpliga för installation av solfångare.
Mats Kager, Sektionschef
Stadsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelningen

Av svaret ovan kunde man dra följande slutsats:
Vid en strikt tolkning av regeln skulle det vara omöjligt att haka på kampanjen eftersom Fortum förutsätter att panelerna monteras på den befintliga taktäckningen och inte försänks i taket. Vid en friare tolkning skulle det kanske vara möjligt att montera solpanelerna på sydsidan av taken vid hus med udda husnummer på Ängby Allé, men inte på hus med jämna husnummer vid samma gata. Frågan får avgöras från fall till fall av stadsbyggnadskontoret i samråd med stadsmuseet.

__________________

Antal lästa gånger: 634